Regulamin serwisu studiomis.pl

§1 Definicje

 1. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie lub korzysta z usług oferowanych przez Serwis.

 2. Usługodawca - oznacza spółkę WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych.

 3. Baza Danych - oznacza zbiór treści/danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody Usługodawcy, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Usługodawcę (wyszukiwarek), wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy "o ochronie baz danych" z dnia 27 lipca 2001 r.

 4. Wyszukiwarka - oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do Usługodawcy, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Bazy Danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania.

 5. Serwis - oznacza stronę internetową o adresie studiomis.pl umieszczoną na serwerze Usługodawcy, zawierającą Wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców i instytucji.

 6. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego studiomis.pl.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z należącego do Usługodawcy Serwisu internetowego dostępnego pod adresem studiomis.pl. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów Usługodawcy.

 2. Serwis studiomis.pl stanowi element realizacji przez Usługodawcę "Programu Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami" (dalej "Program"). Usługodawca od wielu lat zajmując na polskim rynku pozycję jednego z największych integratorów i publikatorów informacji o podmiotach gospodarczych, w ramach "Programu", udostępnia Serwis studiomis.pl, dzięki któremu każdy Użytkownik serwisu może w łatwy sposób bezpłatnie wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o przedsiębiorstwach i instytucjach działających na polskim rynku w różnych branżach, o oferowanych przez nie usługach i produktach, a także w razie zainteresowania nawiązać z daną firmą kontakt handlowy. Więcej o "Programie" na stronie www.wenet.pl

 3. Źródłami danych prezentowanych w wizytówkach przedsiębiorstw i instytucji są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), informacje opublikowane przez przedsiębiorstwa i instytucje na stronach internetowych, a także informacje udostępnione przez te podmioty w bezpośrednim kontakcie z Usługodawcą.

§3 Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

Usługodawca w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy Użytkownikom następujące Usługi:

 1. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorcach lub instytucjach publikowanych w Serwisie;

 2. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie artykułów opublikowanych w Serwisie;

§4 Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców i instytucji

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy przedsiębiorcom i instytucjom następujące Usługi:

  1. prezentacja informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa/instytucji;

  2. możliwość aktualizacji prezentowanych danych poprzez Formularz kontaktowy lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Usługodawcy na adres dok-portale@wenet.pl lub infolinię nr 22 457 30 95;

 2. Prezentacja w Serwisie wizytówki zawierającej rozszerzone informacje o przedsiębiorstwie lub instytucji jest możliwa na podstawie odrębnej umowy zawartej przez przedsiębiorstwo lub instytucję z Usługodawcą.

§5 Zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z treścią Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:

  1. dostęp do sieci Internet;

  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

 3. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Usługodawcy.

 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Usługodawcy i jego kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika w celu tworzenia list wysyłkowych służących seryjnemu składaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, bądź tworzeniu innych baz danych.

 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem możliwości udostępnienia wizytówki w serwisach społecznościowych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Bazy Danych.

 6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 7. Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. Usługodawca w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i Kontrahenta lub inny podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu.

 8. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy w ramach opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

 9. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.

 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

 11. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§6 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy z Usługodawcą o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku każdego Użytkownika Serwisu, zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez każdorazowe przeglądanie treści Serwisu i korzystanie z Usług dostępnych dla Użytkownika.

§7 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za szkody spowodowane zawartością treści jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników;

  2. za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.

 5. W żadnym przypadku Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§8 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Usługodawca informuje, że:

  1. ramy prawne przetwarzania przez Usługodawcę danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:

   1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;

   2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zwana dalej UŚUDE.

  2. ramy prawne przetwarzania przez Usługodawcę danych osób fizycznych, dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizytówkach przedsiębiorstw są określone w następujących aktach:

   1. RODO;

   2. UŚUDE;

   3. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.

 2. WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Gospodarczy Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:

  1. osób fizycznych (Przedsiębiorców), dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w bezpłatnych wizytówkach przedsiębiorstw prezentowanych w Serwisie, takich jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, branża;

  2. Użytkowników, w zakresie danych udostępnionych w formularzu kontaktowym, treści korespondencji prowadzonej z Usługodawcą

 3. Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnej wizytówce są przetwarzane:

  1. w celu realizacji przez Usługodawcę "Programu Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami", w tym prowadzenia przez Usługodawcę działań analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy i Użytkowników Serwisu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów UoPWISP, w szczególności art. 5 pkt 1) tej ustawy;

  2. w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone Usługodawcy w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  3. w celu realizacji obowiązków prawnych Usługodawcy wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 4. Dane Użytkowników są przetwarzane:

  1. w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  2. w celu realizacji obowiązków prawnych Usługodawcy wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO;

 5. Dane zawarte w płatnych wizytówkach są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych przez Usługodawcę z podmiotami, których dane są prezentowane w Serwisie w formie wizytówki płatnej.

 6. Odbiorcami Danych Przedsiębiorców są wyłącznie użytkownicy serwisów internetowych Usługodawcy.

 7. Odbiorcami danych Użytkowników w zakresie opublikowanym w Serwisie są użytkownicy serwisów internetowych Usługodawcy. Dane Użytkowników w zakresie nieopublikowanym w Serwisie mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych.

 8. Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udostępnione przez nich w Formularzach Serwisu są przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Usługodawcę obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników.

 9. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Usługodawcę ma prawo żądania od Usługodawcy dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Usługodawcy: Wojciech Zaręba, iod@wenet.pl

 11. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Usługodawcę ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Usługodawca przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Usługodawcę są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej dok-portale@wenet.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.

 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.

 2. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.

 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.